[1]
Katz, A. 2019. Jean-Luc Marion: ¿fenomenólogo?. Areté. 31, 2 (nov. 2019), 377-395. DOI:https://doi.org/10.18800/arete.201902.005.