Katz, A. (2019). Jean-Luc Marion: ¿fenomenólogo?. Areté, 31(2), 377-395. https://doi.org/10.18800/arete.201902.005