Doyle, James, Kansas State University, Estados Unidos