Damon, F. (2022). ┬┐Malinowski para hoy?. Anthropologica, 40(49), 293-305. https://doi.org/10.18800/anthropologica.202202.016