Pichanick, Alan. 2022. The Koinon Agathon of Plato’s Charmides. Areté 34 (Número ext), 45-57. https://doi.org/10.18800/arete.2022ext.003.