Figueroa, A., & RenterĂ­a, J. M. (2016). On the World Economic Elite. Economia, 39(77), 9-32. https://doi.org/10.18800/economia.201601.001