CermeƱo, R., Dancourt, O., Ganiko, G., & Mendoza, W. (2016). Active Interest Rates and Monetary Policy: An Analysis with Individual Banks Data. Economia, 39(78), 95-118. https://doi.org/10.18800/economia.201602.004