RODRIGUEZ, G. Presentation. Economia, v. 42, n. 83, 16 set. 2019.