Pereira Fredes, Esteban Antonio, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile